Кръгла маса

На 28.05.2015 г в „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“ бе проведена кръгла маса, на която бяха поставени за обсъждане проблемите, които срещат в своето ежедневие, хората с увреден слух.
На форуми присъстваха, представители на: Областна администрация- гр. Търговище, Дирекция „Бюро по труда- гр. Търговище, „Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Неправителствени организации, работодатели, родители на деца със слухови увреждания, представители на печатни и електронни медии.
По време на кръглата маса като основени проблем бе изведен проблема със затрудненото общуване, водещ до липса на трудова реализация и социална изолация.
Набелязани бяха конкретни стъпки за преодоляване на идентифицираните проблеми, възпрепятстващи пълноценната интеграция на хората с увреден слух.
Бяха направени конкретни предложения за организиране на информационна среща между бизнеса на Търговище, Агенцията по заетостта и организацията на деца с увреден слух, за включване на хора от местната организация при организиране на съвместни дейности с организации имащи отношения по проблемите на хората с увреждания. Свои предложения направиха представители на Дирекция бюро по труда, представители на НПО сектора, както родители на деца с увреден слух, като в края на дискусията в „Бизнес център – Бизнес инкубатор-Търговище” всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да се даде по-голяма гласност и че проблемите са разрешими при достатъчна активност от всички заинтересовани страни.